Privacybeleid

Privacy statement

Voorbij de Schaamte, gevestigd aan Mient 98, 2564 KR Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Voorbij de Schaamte
Mient 98
2564 KR DEN HAAG
KvK 52986306

+31 647 8696 37

tyche@voorbijdeschaamte.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voorbij de Schaamte verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tyche@voorbijdeschaamte.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voorbij de SChaamte verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van mijn blog/vlog of nieuwsbrief met een aanbod
– Je te kunnen bellen/e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Voorbij de Schaamte neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voorbij de Schaamte) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Voorbij de Schaamte bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn voor alle persoonsgegevens geldt:
gedurende de doorlooptijd van een training óf tot aan eventuele afmelding van de
nieuwsbrief > Reden: contact over locatie / tijden / inhoud van de training
indien je deelnemer bent en het gebruiken van de juiste aanhef bij het sturen
van de nieuwsbrief op verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden
Voorbij de Schaamte verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voorbij de Schaamte blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Voorbij de Schaamte gebruikt cookies. Hiermee zorgt Voorbij de Schaamte ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken. Ook meten ze bezoek op de website. Met deze informatie krijgt Voorbij de Schaamte inzicht in de voorkeuren van onze lezers en kan Voorbij de Schaamte de content nog beter op hun behoeften afstemmen.

Voorbij de Schaamte gebruikt Google Analytics cookies om rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze kennis gebruikt Voorbij de Schaamteom de website te verbeteren. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd en niet gedeeld met derden. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Voorbij de Schaamte heeft Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld en daarvoor de volgende maatregelen genomen:

– een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
– het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
– de optie ‘gegevens delen’ uitgezet;
– geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Indien je geen technische cookies ondersteunen wilt dan kan je mogelijk geen gebruikmaken van sommige functionaliteiten op de website.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Pagina’s en informatie die je deelt via sociale media
Pagina’s en informatie binnen onze website kun je delen via Facebook, Twitter of andere sociale media. Ook staan er op de website video’s van youtube. Zij gebruiken hiervoor cookies. De informatie die ze op deze manier verkrijgen, wordt opgeslagen op hun servers. Voorbij de Schaamte heeft geen invloed op wat deze sociale media doen met informatie die ze via cookies verzamelen. Meer daarover vind je in hun privacyverklaringen.

Doelen
Voorbij de Schaamte verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doelen dan beschreven in dit privacybeleid, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming vragen en krijgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door Voorbij de Schaamte en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar
jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op
de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tyche@voorbijdeschaamte.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op jouw verzoek.

Voorbij de Schaamte wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegev
ens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Voorbij de Schaamte neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via tyche@voorbijdeschaamte.nl

Vragen en feedback
Voorbij de Schaamte controleert regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je altijd contact met ons opnemen:

Voorbij de Schaamte
Adres:
Mient 98, 2564 KR DEN HAAG
Telefoon: 06-47869637
E-mailadres: tyche@voorbijdeschaamte.nl

Disclaimer:
Voorbij de Schaamte besteedt veel aandacht aan de informatie op haar website. Ondanks dat kan Voorbij de Schaamte niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kun je dan ook geen rechten ontlenen. Voorbij de Schaamte sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie van jou, de bezoeker van deze site. Voorbij de Schaamte staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

Voorbij de Schaamte behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Voorbij de Schaamte. Daarvoor kun je mailen met tyche@voorbijdeschaamte.nl. Wanneer je content van de website openbaar maakt, neem dan een bronvermelding op met een actieve link naar de website.